Tăng trưởng đột phá

Chúng tôi trợ giúp khách hàng trong việc xây dựng các kế hoạch tích hợp nhằm thúc đẩy thành công và growth/ scale hacking (tạm dịch: tăng trưởng đột phá) giúp phát triển quy mô cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn.

Tư vấn lên chiến lược dài hạn 3-5 năm: xác định đánh ở đâu và đánh như thế nào

  • Đánh giá và dự báo thị trường, ngành hàng, người tiêu dùng & tình hình cạnh tranh.
  • Tìm & xác định nguồn tăng trưởng kinh doanh.
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn.
  • Xây dựng phát triển cán bộ nguồn.

Lập kế hoạch vận hành kinh doanh 2 năm

  • Lập kế hoạch về nhân sự & đào tạo.
  • Lập kế hoạch thương hiệu & marketing, nhãn hàng.
  • Lập kế hoạch phát triển kênh & bán hàng.
  • Lập kế hoạch tài chính kinh doanh.