Dịch vụ thâm nhập thị trường

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường dựa trên nhu cầu của thị trường và nội lực của doanh nghiệp.

Tư vấn lên chiến lược dài hạn 3-5 năm

 • Xác định đánh ở đâu và đánh như thế nào.
 • Đánh giá và dự báo thị trường, ngành hàng, người tiêu dùng & tình hình cạnh tranh.
 • Tìm & xác định nguồn tăng trưởng kinh doanh.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn.
 • Xây dựng phát triển cán bộ nguồn.

Lập kế hoạch vận hành kinh doanh 2 năm

 • Lập kế hoạch về nhân sự & đào tạo.
 • Lập kế hoạch thương hiệu & marketing, nhãn hàng.
 • Lập kế hoạch phát triển kênh & bán hàng.
 • Lập kế hoạch tài chính kinh doanh.

Dịch vụ khác

 • Đánh giá tác động môi trường.
 • Phát triển thị trường xuất khẩu sang Nhật, Ấn Độ & Trung Đông, Canada, v.v.